استان: فارس (جنوب)

کانون: شهيد ابراهيم برزگران

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

کمک درسی ( 7 تا 14 سال - عمومی )

نام استاد: مریم جعفری

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

تعداد جلسات: ۱

امتیاز: ثبت نشده است

استان: مرکزي

کانون: شهداي محمديه

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

تربیت مربی ( 7 تا 14 سال - مرد )

نام استاد: مهدی خان آبادئ

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

تعداد جلسات: ۱

امتیاز: ثبت نشده است

استان: کرمانشاه

کانون: شهيد بهاء الدين

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

داستان های قرآنی ( 7 تا 14 سال - مرد )

نام استاد: احسان براری نامیوند

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

تعداد جلسات: ۴

امتیاز: ثبت نشده است

استان: کرمانشاه

کانون: شهيد بهاء الدين

مشخصات کلاس ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

آموزش نماز ( 7 تا 14 سال - مرد )

نام استاد: حمید الماسی

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

تعداد جلسات: ۶

امتیاز: ثبت نشده است

استان: کرمانشاه

کانون: شهيد بهاء الدين

مشخصات کلاس ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

مفاهیم ریاضی(چرتکه) ( زیر 7 سال - عمومی )

نام استاد: احسان براری نامیوند

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

تعداد جلسات: ۶

مبلغ شهریه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز: ثبت نشده است

استان: کرمانشاه

کانون: شهيد بهاء الدين

مشخصات کلاس ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

حفظ ( زیر 7 سال - مرد )

نام استاد: حمید الماسی

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

تعداد جلسات: ۶

امتیاز: ثبت نشده است