کانون فرهنگی هنری بقیة اله


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

1

تعداد اعضا

کد شناسایی: 603021272004501

مسجد: خدادادی

استان: خوزستان

شهرستان: کارون

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کوت عبداله

روستا: -

تلفن: 613000000

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی