کانون فرهنگی هنری سیدالشهدا(ع)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

32

تعداد اعضا

کد شناسایی: 612021290007201

مسجد: ابریشمکاران

استان: خوزستان

شهرستان: شوشتر

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: شوشتر

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 0

رایانامه: masjed.abrishamkaran@gmail.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی