کانون فرهنگی هنری مولی الموحدین


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 603021272033501

مسجد: امیر المومنین

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: اهواز7

روستا: -

تلفن: 6133278919

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی