کانون فرهنگی هنری کاظمیه


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

22

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2501031114007501

مسجد: موسی کاظم (ع)

استان: قم

شهرستان: قم

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: قم 1

روستا: -

تلفن: 2537783969

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی