کانون فرهنگی هنری طفلان مسلم


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

177

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2501031114021801

مسجد: الغدیر

استان: قم

شهرستان: قم

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: قم 1

روستا: -

تلفن: 2537838563

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی