کانون فرهنگی هنری منتظران خورشید


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

21

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2501031114029901

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

استان: قم

شهرستان: قم

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: قم 1

روستا: -

تلفن: 9300475721

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی