کانون فرهنگی هنری شهدای خوبان رزگاه


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

106

تعداد اعضا

کد شناسایی: 205021161028301

مسجد: مسجد المهدی خوبان

استان: مازندران

شهرستان: تنكابن

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: تنكابن

روستا: -

تلفن: 1154310146

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی