کانون فرهنگی هنری انتظار


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

144

تعداد اعضا

کد شناسایی: 205021100043001

مسجد: امام رضا (ع)

استان: مازندران

شهرستان: تنكابن

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: شيرود

روستا: -

تلفن: 1154332091

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی