کانون فرهنگی هنری انصار الحجة(عج)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

1079

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2202040003026401

مسجد: انصارالحجة(عج)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

بخش: تخت

شهر / دهستان: شميل

روستا: -

تلفن: 7632557080

فکس: 763255708

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی