کانون فرهنگی هنری المهدی


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

1188

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1303012206001001

مسجد: امام حسن

استان: همدان

شهرستان: همدان

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: همدان 2

روستا: -

تلفن: 8132679777

فکس: 8132679777

رایانامه: hojjat313h@gmail.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی