کانون فرهنگی هنری ابوالفضل عباس


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031562024101

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: يزد3

روستا: -

تلفن: 3538254984

فکس: 3538250504

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی