کانون فرهنگی هنری رسول الله(ص)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031562029301

مسجد: محمدیه

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: يزد

روستا: -

تلفن: 3535264964

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی