کانون فرهنگی هنری آیت ا... سید جواد مدرسی


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

1

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031562039401

مسجد: بیاق خان

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: يزد

روستا: -

تلفن: 3537212786

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی