کانون فرهنگی هنری فاطمیه ساباط


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

114

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031561041401

مسجد: فاطمیه ساباط

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: زارچ

شهر / دهستان: زارچ

روستا: -

تلفن: 3535276200

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی