کانون فرهنگی هنری شهید علیرضا خانی


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031562047201

مسجد: شیخ فضل اله نوری

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: يزد2

روستا: -

تلفن: 3536200391

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی