کانون فرهنگی هنری حسنین (ع)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031562049901

مسجد: حسنین

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: حميديا

روستا: -

تلفن: 3538273178

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی