کانون فرهنگی هنری شهدا


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2103021555071201

مسجد: شهدا

استان: يزد

شهرستان: تفت

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: تفت

روستا: -

تلفن: 3532627743

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی