کانون فرهنگی هنری *شهید شوشتری


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1108020006130901

مسجد: علی بن ابیطالب

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سرباز

بخش: سرباز

شهر / دهستان: مينان

روستا: گونگان

تلفن: 9159463986

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی