کانون فرهنگی هنری عفاف


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

169

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1402021482037701

مسجد: دانشگاه پردیس شهید باهنر

استان: چهارمحال وبختيارئ

شهرستان: شهركرد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: شهركرد

روستا: -

تلفن: 383333479

فکس: 0

رایانامه: m.aliakbarian52@gmahl.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی