کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: اردكان

مسجد: دوگان

امتیاز فهما: 14498

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون ثامن الحجج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتیاز فهما: 14474 (294+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (عمومي)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

کانون قمربني هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتیاز فهما: 14472 (8+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (زير 7 سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14461 (606+)

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتیاز فهما: 14457

خدمات کانون

 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون شهيد روزبه رنجبر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 14439 (2886+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • ساير (زير 7 سال)
 • مهارتي (زير 7 سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...