کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: اردكان

مسجد: دوگان

امتياز فهما (1398) : 14498

امتياز فهما (1399) : 2180

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون ثامن الحجج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1398) : 14474 (294+)

امتياز فهما (1399) : 230

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

کانون قمربني هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1398) : 14472 (8+)

امتياز فهما (1399) : 535

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 14461 (682+)

امتياز فهما (1399) : 4868

خدمات کانون

 • خودکفايي (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1398) : 14457

امتياز فهما (1399) : 1740

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون شهيد روزبه رنجبر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1398) : 14439 (2886+)

امتياز فهما (1399) : 2275

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...