....

کانون مرصاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: فيروزکوه

مسجد: جامع ارجمند

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 5480

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون انصار الحجه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3400

خدمات کانون

 • تجسمی (بالاي ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون كاظمین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: موسي بن جعفر (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 5280

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون دا السلام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون محبان آل صادق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: شيروان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون علم الهدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...