....

کانون شهيدمطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: خراساني رودگر محله

امتياز فهما (1399) : 12412

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون سلمان فارسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1399) : 12390

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • بصيرتي (عمومي)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 605 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي الشتر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: سلسله

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 12387

خدمات کانون

 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون مولوي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: پاوه

مسجد: قبا

امتياز فهما (1399) : 12361

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تواشيح (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تواشيح (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون نورالشهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: شيروان

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 12360

خدمات کانون

 • فوتبال (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

....

کانون انقلاب فرهنگي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: مسجدالنبي (ص)

امتياز فهما (1399) : 12338

خدمات کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...