تاریخ انتشار: 1397/4/30 09:36

دستورالعمل ثبت اعضاء در پرتال


دستورالعمل ثبت اعضاء در پرتال

دسته بندی: سامانه سجا /

دستورالعمل فرایند گام اول ثبت اعضاء در پرتال توسط مدیر کانون