جستجوی خدمات جستجوی خدمات

ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱
آذربايجان غربي بوكان حضرت امام حسين (ع) مشاوره زن عمومي
۲
آذربايجان غربي بوكان حضرت امام حسين (ع) ترويج فرهنگ مطالعه زن عمومي
۳
آذربايجان غربي بوكان حضرت امام حسين (ع) روانخواني قرآن زن عمومي
۴
آذربايجان غربي بوكان حضرت امام حسين (ع) روخواني قرآن زن عمومي
۵
كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد عبرت آموزش هاي فني و حرفه اي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۶
كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد عبرت فوتسال مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۷
كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد عبرت سرود مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۸
فارس شيراز شهيدان گل آرايش روخواني قرآن عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۹
كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد عبرت تئاتر مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۰
كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد عبرت روانخواني قرآن مرد ۲۱ تا ۴۰ سال