جستجوی خدمات جستجوی خدمات

ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱
گلستان آزادشهر حكمت تنيس مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲
گلستان آزادشهر حكمت مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي عمومي عمومي
۳
هرمزگان رودان كوثر قرائت قرآن مرد عمومي
۴
گلستان آزادشهر حكمت اردويي و گردشگري مرد ۷ تا ۱۴ سال
۵
گلستان آزادشهر حكمت ترويج فرهنگ مطالعه زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۶
گلستان آزادشهر حكمت حفظ زن زير 7 سال
۷
فارس كازرون مالك اشتر مشاوره عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۸
گلستان آزادشهر حكمت درسي و تقويتي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۹
فارس كازرون مالك اشتر ترويج فرهنگ مطالعه مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۰
گلستان آزادشهر حكمت قرائت قرآن زن ۲۱ تا ۴۰ سال