ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱۱۱۳۴۹۱
هرمزگان بندرعباس حيدر كرار نمايشگاه کتاب مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۱۱۳۴۹۲
هرمزگان بندرعباس حيدر كرار نمايشگاه کتاب زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۱۱۳۴۹۳
هرمزگان بندرعباس حيدر كرار مشاوره زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۱۱۳۴۹۴
تهران تهران ستاد مرکزي فهما توليد محتواي فضاي مجازي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۱۱۳۴۹۵
تهران تهران ستاد مرکزي فهما نمايشگاه کتاب زن ۷ تا ۱۴ سال