ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱۳۱
گلستان گاليکش النبي (ص) کوه‌پيمايي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۳۲
گلستان گاليکش النبي (ص) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۳۳
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه شنبه هاي با کتاب عمومي عمومي
۱۳۴
خراسان جنوبي خوسف علقمه سبک زندگي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۳۵
تهران تهران اشراق نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۳۶
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۳۷
خوزستان آغاجاري امام خميني(ره) ترويج فرهنگ مطالعه زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۳۸
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۳۹
قزوين آوج هاديان امت بصيرتي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۴۰
تهران تهران اشراق خیاطی زن ۱۴ تا ۲۱ سال