ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱۱
تهران تهران اشراق آموزش هاي فني و حرفه اي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۲
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) بسکتبال عمومي عمومي
۱۳
گلستان گاليکش النبي (ص) تئاتر عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۴
گلستان گاليکش النبي (ص) خودکفايي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۵
خراسان جنوبي خوسف علقمه سبک زندگي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۶
گلستان گاليکش النبي (ص) شنبه هاي با کتاب زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۷
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۸
قزوين آوج هاديان امت نمايشي عمومي عمومي
۱۹
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۰
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تنيس عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال