ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۲۸۱
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء روانخواني قرآن زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۸۲
اردبيل پارس آباد باقرالعلوم(ع) مهارتي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۸۳
اصفهان خور و بيابانک حضرت ابوالفضل(ع) کارآفريني زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۸۴
اصفهان کاشان گل نرگس مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۸۵
گلستان گاليکش النبي (ص) مداحي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۸۶
يزد بهاباد موعود الامم قصه گويي عمومي ۷ تا ۱۴ سال
۲۸۷
اردبيل پارس آباد كوثر اخلاقي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۸۸
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء اخلاقي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۸۹
اصفهان کاشان گل نرگس سرود مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۹۰
تهران تهران اشراق خودکفايي عمومي عمومي