ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۶۱
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه شعر عمومي عمومي
۶۲
گلستان گاليکش النبي (ص) نمايشگاه کتاب مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۳
تهران تهران اشراق مسابقه کتابخواني عمومي عمومي
۶۴
تهران تهران اشراق نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۶۵
گيلان شفت شهداي چكوسر عکاسی زن ۷ تا ۱۴ سال
۶۶
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تفسير عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۷
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء فوتبال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۸
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۶۹
گلستان گاليکش النبي (ص) تئاتر عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۰
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۱۴ تا ۲۱ سال