ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱۱۱۳۴۹۱
هرمزگان بندرعباس حيدر كرار نمايشگاه کتاب مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۱۱۳۴۹۲
هرمزگان بندرعباس حيدر كرار نمايشگاه کتاب زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۱۱۳۴۹۳
هرمزگان بندرعباس حيدر كرار مشاوره زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۱۱۳۴۹۴
آذربايجان غربي اروميه جوانان گل تپه * توليد محتواي فضاي مجازي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۱۱۳۴۹۵
آذربايجان غربي اروميه جوانان گل تپه * نمايشگاه کتاب زن ۷ تا ۱۴ سال