ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱۴۱
خراسان رضوي جوين شهداي رازي مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۴۲
گيلان شفت شهداي چكوسر عکاسی زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۴۳
قزوين آوج هاديان امت نمايشي عمومي عمومي
۱۴۴
کرمان بم منتظران مهدي (عج) اردويي و گردشگري مرد عمومي
۱۴۵
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۴۶
تهران تهران اشراق فوتسال مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۴۷
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء واليبال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۴۸
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه مداحي عمومي عمومي
۱۴۹
تهران تهران اشراق اردويي و گردشگري زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۵۰
قزوين آوج هاديان امت عکاسی عمومي عمومي