ردیف محور فعاليت نوع فعاليت جنسيت گروه سني شهريه ظرفيت توضيحات دوره
ردیف
محور فعاليت
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
شهريه
ظرفيت
توضيحات دوره
۴۱
آموزش و توانمندسازي آموزش پويانمايي مرد عمومي دارد ۱۰ آموزش فتوشاپ وتغيير حالت چهره
۴۲
فعاليتهاي اجتماعي کارآفريني مرد ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۳۵ آموزش پرورش شتر مرغ از سطح کوچک تا سطوح بزرگ تر پرورش وايجاد اشتغال
۴۳
فعاليتهاي اجتماعي کارآفريني عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۲۰ پرورش زالو در سطح حاجي آباد وايجاد اشتغال
۴۴
کتاب و کتابخواني شنبه هاي با کتاب مرد عمومي رايگان ۵۰ هر هفته شنبه شب ها معرفي کتاب توسط امام جماعت مسجد
۴۵
فعاليتهاي اجتماعي کارآفريني زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۶۵
۴۶
فعاليتهاي اجتماعي سبک زندگي عمومي عمومي رايگان ۸۵
۴۷
کتاب و کتابخواني مسابقه کتابخواني عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۳۰ متناسب با ايام مسابقه کتابخواني برگزار ميگردد
۴۸
کتاب و کتابخواني فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۹
۴۹
کتاب و کتابخواني فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان مرد ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۵
۵۰
کتاب و کتابخواني مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب عمومي ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۱۵